Overeenkomst voor gebruik van beeldgegevens

Met het downloaden van de beeldgegevens van Parador GmbH & Co. KG (hierna „Parador“ genoemd) accepteert u volgende gebruiksovereenkomst:

 

§ 1 Inleiding/onderwerp van de overeenkomst

(1) Parador is éen van de leidende producenten van producten voor vloer, wand en plafond voor binnen en buiten en produceert en verkoopt zijn producten via verschillende handelskanalen.
(2) Opdat de contractpartners van Parador de Parador producten optimaal kunnen aanbieden en verkopen en opdat journalisten gepast kunnen berichten over Parador producten, stelt Parador aan contractdealers resp. journalisten (hierna „gebruikers“ genoemd) beeldgegevens van Parador-producten gratis ter beschikking (hierna „beeldgegevens“ genoemd).
(3) Voorwerp van deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden voor het gebruik van de door Parador ter beschikking gestelde beeldgegevens. Het overdragen van de beeldgegevens gebeurt niet exclusief aan de respectievelijke gebruikers. 

 

§ 2 Gebruik van beeldgegevens

(1) Iedere vervreemding en verandering aan de ter beschikking gestelde beeldgegevens is niet toegelaten.
(2) Gebruik van de ter beschikking gestelde beeldgegevens in een andere samenhang als met Parador resp. met de producten van Parador is verboden.
(3) Het is de gebruiker toegestaan de genaamde beeldgegevens op de internetpagina van zijn zaak , in advertenties, in catalogen, op flyers, op posters en strooibriefjes alsook in persartikels in verband met Parador resp. met producten van Parador af te beelden.
(4) Dwingende voorwaarde hiervoor is de benaming van Parador als beeldbron voor alle beeldgegevens alsook het gebruik van het Parador-logo. De gebruiker is bij ieder gebruik van beeldgegevens verplicht, de naam van Parador duidelijk leesbaar ofwel direct op ieder beeld ofwel onmiddellijk op ieder beeld aan te brengen. Daarenboven moeten zowel de Parador slogan „living performance“ alsook de Parador key visual („Ruimteëlement“) indien mogelijk geïntegreerd worden. De integratie van de Parador slogan alsook van de Parador key visual moet de gebruiker hier volgens de corporate design-richtlijnen uitvoeren, behalve als er schriftelijk iets anders overeengekomen is.
(5) Doorgeven van de beeldgegevens aan derden is in ieder geval uitgesloten
(6) Parador behoudt zich het recht voor, op elk moment het naleven van de gebruiksovereenkomst te gaan controleren en overeenkomstige bewijzen van de gebruiker te verlangen.
(7) Gebruiksrechten die boven de hierboven genoemde gelden bestaan niet. 

 

§ 3 Contractuele straf

(1) Omdat de gebruiker de beeldgegevens van Parador gratis en enkel met het doel krijgt om de producten van Parador optimaal te promoten, voor te stellen en/of te kunnen presenteren, is de gebruiker verplicht, aan Parador een contractuele straf van EUR 1.000,-- te betalen voor ieder afzonderlijk geval van gebruik van de beeldgegevens voor een ander doeleinde als in verband met het promoten, voorstellen en/of presenteren van Parador resp. van de producten van Parador volgens § 3, behalve als de gebruiker kan bewijzen dat noch hij, noch zijn ondergeschikten, bedienden of medewerkers verantwoordelijk zijn voor het schenden van het contract. Verdergaande rechten van Parador blijven onaangetast.
(2) De bovenstaande contractuele straf wordt op een schadegeval aangerekend. De aanspraak van Parador op vergoeding van schade hoger dan de contractuele straf blijft onaangetast. 

 

§ 4 Aansprakelijkheden / kosten

(1) Uit deze overeenkomst ontstaan geen wederkerige aanspraken op overname van kosten. Onder andere overneemt Parador geen kosten voor het ontwerp, de omzetting of de productie van eigen reclamemiddelen van de gebruiker. 

 

§ 5 Aansprakelijkheid

(1) Voor schadevergoeding, gelijk om welke rechtsreden, in het bijzonder omwille van schending van plichten uit deze overeenkomst is Parador enkel verantwoordelijk, voor zover hun wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerders opzettelijk of zeer nalatig gehandeld hebben of indien de geschonden verplichting voor het vervullen van de contractverplichtingen van wezenlijk belang is (Cruciale plichten). Het begrip cruciale plicht wordt ofwel ter aanduiding van een concreet beschreven, wezenlijke plichtschending die het uitvoeren van het doel van het contract in gevaar brengt gebruikt ofwel abstract verklaard als plicht, waarvan de vervulling de ordentelijke uitvoering van het contract pas mogelijk maakt en waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen op het naleven ervan. Bij licht nalatige schending van cruciale plichten is de aansprakelijkheid van Parador op schadevergoeding op de contracttypische, voorspelbare schade beperkt. De uitsluiting - resp. beperking van aansprakelijkheid geldt niet, voor zover Parador in het geval van schadeberokkening aan een leven, een lichaam of de gezondheid of om andere redenen dwingend aansprakelijk is. 

 

§ 6 Contractduur en -opzegging

(1) Er wordt een gebruiksduur van 12 maanden overeengekomen, die met het tijdstip van het doorzenden resp. downloaden van de beeldgegevens begint. De overeenkomst wordt automatisch met telkens 12 maanden verlengd, indien ze niet drie (3) maanden voor afloop, door éen van de beide partijen schriftelijk opgezegd wordt.
(2) Ten laatste eindigt deze overeenkomst in ieder geval op 31.12.2015.
(3) Het recht op een buitengewone opzegging zonder termijn om belangrijke redenen blijft voor iedere partij onaangetast.
(4) Met beëindiging van deze overeenkomst verdwijnen alle gebruiksrechten. Ten laatste éen week na beëindiging van de gebruiksovereenkomst, om het even omwille van welke rechtsreden, moeten de ter beschikking gestelde gegevens verwijderd worden. Iedere vorm van opslaan of archiveren van de gegevens is verboden na het einde van de gebruiksovereenkomst. 

 

§ 7 Nevenafspraken / Deelbaarheid

(1) Mocht een bepaling van deze overeenkomst onwerkzaam of onuitvoerbaar zijn of in de toekomst worden, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overeenkomst algemeen niet aangetast. De contractpartners zijn in zo’n geval eerder verplicht om deze bepaling door een dergelijke te vervangen, die het dichtst de gerechtelijke, zakelijke of materiële betekenis van de oorspronkelijk geformuleerde overeenkomst benadert.
(2) De bovenstaande bepalingen gelden overeenkomstig voor het geval, dat de overeenkomst leemtes vertoont. 

 

§ 8 Toepasbaar recht

(1) Bepalend voor alle rechtsgedingen uit en in verband met deze overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.
(2) Enige bevoegde rechtbank is Coesfeld/Deutschland.

 

Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksovereenkomst, mag u de beeldgegevens van Parador GmbH & Co. KG niet downloaden en/of gebruiken.

Please confirm your language in order to continue