Algemene handelsvoorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden II Parador GmbH

(onderstaand: leverancier) – versie: Juli 2017

§ 1 Werkingssfeer

1. Deze Algemene handelsvoorwaarden (AGB) zijn onderdeel van de overeenkomst. Ze zijn van toepassing op alle leveringen en diensten (hierna: "Leveringen") van Parador GmbH (hierna: "Leverancier") aan Koper.

2. Afwijkende of aanvullende bepalingen van Koper worden door Leverancier niet geaccepteerd; behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming met de geldigheid daarvan (conf. § 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden). Dit geldt eveneens als Leverancier niet uitdrukkelijk werd tegengesproken, de Levering zonder voorbehoud werd uitgevoerd of betalingen werden geaccepteerd.

3. Deze Algemene v oorwaarden hebben uitsluitend betrekking op handel met ondernemers overeenkomstig § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek, BGB), publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke openbare lichamen. Deze Algemene voorwaarden gelden zowel voor lopende zakelijke contacten als voor alle toekomstige Leveringen van Leverancier.

4. Juridisch relevante verklaringen en meldingen van Koper inzake de overeenkomst (bijv. termijnen, reclamatie, herroeping of korting) dienen schriftelijk, d.w.z. in geschrift of tekstueel (bijv. brief, e-mail, telefax) te worden ingediend. Onverlet wettelijke formaliteiten en andere bewijsstukken, met name wanneer er twijfel bestaat over de legitimiteit van de aangever.

§ 2 Overeenkomst

1. Aanbiedingen en offertes op websites, in catalogi of prijslijsten van Leverancier zijn vrijblijvend. In geval van een bestelling komt een overeenkomst niet eerder tot stand dan na acceptatie door Leverancier of uitlevering van goederen. Koper is 14 dagen gebonden aan zijn bestelling. De orderbevestiging kan per post, telefax, e-mail, internet, in elektronische vorm of schriftelijk worden verstuurd. Koper is verplicht bij afwijkingen in de orderbevestiging deze binnen een week na ontvangst te melden.

2. Afbeeldingen dienen uitsluitend als voorbeeld en kunnen afwijken van het feitelijke product. Technische gegevens, beschrijvingen van gewichten, afmetingen en specificaties worden zo nauwkeurig mogelijk vermeld, maar kunnen enigszins afwijken in bijv. materiaal, uitvoering en maatvoering. Dit zijn geen mankementen in de door Leverancier geleverde producten.

3. Wijzigingen of annulering van een bestelling binnen de gestanddoeningstermijn van 14 dagen of na orderbevestiging, vereisen schriftelijke instemming van Leverancier.

§ 3 Verzending en risico-overdracht

1. Het risico gaat bij leveringen na selectie van de goederen en na kennisgeving van verzendgereedheid aan Koper, uiterlijk bij het verlaten van de fabriek over op Koper. Acceptatie kan als gevolg van geringe gebreken niet worden geweigerd. Bovendien gaat het risico over op Koper als deze in gebreke blijft bij acceptatie.

2. Transportschade dient onmiddellijk bij levering van de goederen aan de vervoerder worden gemeld, gespecificeerd en op de vrachtbrief worden vastgelegd en per ommegaande schriftelijk of tekstueel te worden gemeld aan Leverancier. IndienLeverancier op verzoek van Koper een verzekering afsluit tegen averij of andere transportschade, dan komen de kosten daarvan ten laste van Koper.

§ 4 Levertijden en -termijnen

1. Levertermijnen worden beschouwd als bij benadering overeengekomen, indien Leverancier deze niet uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend heeft bevestigd.

2. Heeft Leverancier een bindende levertermijn bevestigd, dan start deze bij twijfel op de datum van de schriftelijke orderbevestiging, echter niet dan nadat de overeengekomen aanbetaling is bijgeschreven op de rekening van Leverancier. Als naleving afhankelijk is van medewerking van Koper, dan start deze termijn niet dan nadat Koper aan zijn medewerkingsplicht heeft voldaan.

3. Leverplicht is opgeschort zolang Koper tegenover Leverancier inzake betalingsverplichtingen of enigerlei andere contractverhouding in gebreke blijft.

4. Respijtperioden dienen schriftelijk te worden gecommuniceerd. Deze zijn doorgaans uitsluitend van toepassing als deze minimaal vier weken beslaan na ingang van de gestelde respijtperiode, voor zover het geen uitzonderlijke en aanzienlijke omstandigheden betreft die een dergelijke gestelde respijttermijn voor Koper onredelijk maken.

5. Indien Leverancier na afloop van een redelijke respijtperiode inzake levering in gebreke blijft, is Koper gerechtigd een forfaitaire vergoeding op te eisen van geleden schade. De forfaitaire schade bedraagt voor elke verstreken kalenderweek verzuim 0,5% van de nettoprijs (leverwaarde), echter tot een maximum van 5% van de leverwaarde van de te laat geleverde goederen. Leverancier behoudt zich het recht van bewijsvoering voor indien Koper geen schade of aanzienlijk geringere schade heeft geleden dan forfaitair aan de orde. Deze begrenzing geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid. Wijziging van bewijslast is niet gekoppeld aan bovenstaande bepalingen.

6. Indien de goederen op afroep zijn verkocht, verplicht Koper zich tot afname van het overeengekomen levervolume binnen de overeengekomen levertermijn; herroepingsrecht is niet van toepassing. Na afloop van de overeengekomen levertermijn is Leverancier gerechtigd niet afgenomen goederen binnen redelijke termijnen uit te leveren; Koper is verplicht deze af te nemen. Neemt Koper goederen niet tijdig af dan kan naleving van de bepaalde termijnen niet worden vereist. Bij opslag in de fabriek is Leverancier gerechtigd minimaal 1% per maand van de contractprijs van opgeslagen goederen in rekening brengen, het staat beide partijen vrij om hogere of lagere kosten aannemelijk te maken.

§ 5 Overmacht en onbeschikbaarheid

1. Indien Leverancier vanwege overmacht of als gevolg van andere onvoorziene, uitzonderlijke en ontoerekenbare omstandigheden geheel of gedeeltelijk tijdelijk onmogelijk of aanzienlijk bemoeilijkt kan leveren, dan wordt de overeengekomen levertermijn verlengt met de duur van deze beperkende omstandigheden. Hetzelfde geldt voor een door Koper gestelde termijn (conf. § 4 nr. 4), met name inzake respijtperioden conform §§ 281 lid 1, 323 lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek, BGB).

2. Voor afloop van de conform bovengenoemde onder nr. 1 verlengde periode of levertermijn is Koper niet gerechtigd tot herroeping van de overeenkomst of enige schadeloosstelling. Uitsluiting van het herroepingsrecht eindigt, als de beperkende omstandigheden langer dan 2 maanden aanhouden; in dat geval is ook Leverancier gerechtigd de overeenkomst nietig te verklaren. Is Koper contractueel of wettelijk zonder gestelde respijtperiode gerechtigd tot herroeping, dan blijft dit recht onverlet.

3. Als overmacht gelden met name oorlogen, op gewapend conflict lijkende omstandigheden, mobilisatie, import- en exportverboden en blokkades. Andere onvoorzienbare, buitengewone en ontoerekenbare omstandigheden zijn met name transportbeperkingen, bedrijfsstoringen, vertragingen in toelevering van grondstoffen, stakingen, uitsluitingen en andere arbeidsgeschillen, ook als deze zich voordoen bij toeleveranciers van leveranciers. Leverancier zal Koper in kennis stellen van begin en einde van dergelijke beperkingen.

4. Voor zover Leverancier bindende levertermijnen niet kan nakomen om redenen buiten zijn schuld (onbeschikbaarheid), zal Koper daarover onmiddellijk in kennis worden gesteld tegelijkertijd met een vermoedelijke nieuwe levertermijn. Als levering ook binnen de nieuwe levertermijn onmogelijk blijkt, is Leverancier gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een reeds door Koper geleverde tegenprestatie wordt onmiddellijk vergoed. In dit kader geldt onbeschikbaarheid met name de niet tijdige aanlevering door toeleveranciers, als Leverancier hiertoe een congruente raamovereenkomst heeft afgesloten, als noch Leverancier noch diens toeleveranciers hierbij blaam treffen, of als Leverancier bij uitzondering om andere redenen niet aan verplichtingen kan worden gehouden.

5. Dit laat onverlet de rechten van Koper conf. § 8 van deze Algemene voorwaarden en wettelijke wederzijdse rechten met name bij uitsluiting van de prestatieplicht (bijv. vanwege de onmogelijkheid of onredelijkheid van die prestatie en/ of nakoming achteraf).

§ 6 Prijzen en betalingscondities

1. Alle Facturen van Leverancier dienen binnen 30 dagen na ontvangst van Leveringen netto te worden voldaan, voor zover geen andere betalingscondities schriftelijk zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor facturen inzake deelleveringen, Naleving van betalingstermijnen wordt uitsluitend bepaald door bijschrijving van overmakingen op de rekening van Leverancier. Kosten of vergoedingen voor betalingsafwikkeling zijn voor rekening van Koper.

2. Prijzen van Leverancier zijn af magazijn exclusief verzendkosten, verpakking, Btw en overige bijkomende kosten, voor zover niet anders overeengekomen. Aanspraken van Koper op bonusafspraken en overeengekomen kortingen zijn ongeldig zolang Koper in gebreke blijft bij vorderingen die voortkomen uit de zakelijke relatie. Bepalend voor berekening van het kortingsbedrag is het netto factuurbedrag na aftrek van kortingen, vracht, pallets en diensten. In geval van een terugboeking dient Koper de ontstane bankkosten aan Leverancier te vergoeden, voor zover deze terugboeking aan Koper toe te rekenen is. Indien Koper een SEPA-incassomachtiging aan Leverancier heeft verstrekt, vindt de incasso plaats op de vervaldatum. Leverancier zal Koper uiterlijk een dag voor vervaldatum informeren over de aanstaande SEPA-incasso. Cederen van rechten van Koper aan derden jegens Leverancier is zonder toestemming van Leverancier voor Koper verboden. Leverancier zal toestemming in deze niet onredelijk weigeren. Verrekenings- of pandrecht zijn voor Koper uitsluitend van toepassing indien de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld en onbetwist zijn.

3. Indien in de periode tussen de overeenkomst en levering de kosten van grondstoffen, energie of lonen stijgen dan is Leverancier gerechtigd om deze stijgingen overeenkomstig door te berekenen in de afgesproken prijzen.

§ 7 Coulance terugnames

Indien Leverancier geleverde goederen zonder mankementen franco en met factuuroverzicht geheel of gedeeltelijk en zonder enige verplichting daartoe (coulance terugname) terugneemt van de vervoerder, is Koper verplicht tot betaling van behandelingskosten van tenminste 20% van het goederenbedrag. Onbeschadigd maatwerk en onbeschadigde goederen die speciaal op verzoek van Koper werden verstrekt (consignatiegoederen), zijn in beginsel van elke coulance terugname uitgesloten.

§ 8 Solvabiliteit van Koper

Ontstaat na afsluiting van de overeenkomst gerede twijfel aan de solvabiliteit of kredietwaardigheid van Koper (§ 321 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek, BGB)), dan is Leverancier gerechtigd levering te weigeren totdat Koper aan de verplichtingen voldoet of daartoe voldoende zekerheid verstrekt. Leverancier mag Koper sommeren om binnen twee weken te betalen of daartoe zekerheid te verlenen en kan bij verzuim na afloop van deze termijn de overeenkomst ontbinden.

§ 9 Garantie

1. Als Koper een handelaar is overeenkomstig het HGB (Duits Handelswetboek, HGB) dan dienen goederen bij ontvangst onmiddellijk te worden onderzocht op zichtbare schade en Leverancier daarvan onmiddellijk in kennis te worden gesteld. Onzichtbare schades dienen onmiddellijk na vaststelling schriftelijk te worden gemeld. Anders worden de goederen beschouwd als aanvaard. Indien Koper verzuimt te reclameren, wordt aansprakelijkheid van Leverancier voor niet tijdig gemelde klaarblijkelijke schade uitgesloten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

2. Afgekeurde of zichtbaar beschadigde goederen mag Koper niet doorleveren, inbouwen of anderszins gebruiken. Inbreuk op deze verplichting ontslaat Leverancier van elke aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit verwerking of enigerlei ander gebruik. Bovendien zijn in dat geval alle meerkosten voor rekening van Koper die voortkomen uit doorleveren, inbouwen of enigerlei ander gebruik.

3. Indien de levering op het moment van risico-overdracht gebreken vertoont, zal Leverancier naar eigen goeddunken opvolgen met herstel of een nieuwe levering. Koper kan in dat geval geen aanspraak maken op kostenvergoeding als gevolg van demontage en montage. Voor zover Leverancier uit hoofde van de koopovereenkomst verplicht is tot het dragen van kosten voor demontage en montage, is de aanspraak van Koper op vergoeding van kosten voor demontage en montage, voor zover nalevering de enige in aanmerking komende opvolging is, beperkt tot de waarde van de defecte goederen en in redelijke verhouding tot de mate van contractbreuk. Indien de opvolging mislukt kan Koper ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden of de prijs te verlagen.

4. Leverancier is in beginsel gerechtigd om de verplichte opvolging te laten afhangen van de betaling door Koper van het openstaande factuurbedrag. Koper mag daarbij in redelijkheid een deel van het factuurbedrag inhouden.

5. Voor het overige geldt voor aanspraken op schadeloosstelling en kostenvergoeding § 10. Verdergaande claims als gevolg van gebreken zijn uitgesloten.

§ 10 Aansprakelijkheid

1. Leverancier is niet aansprakelijk, ongeacht de rechtsgrond (overeenkomst, misdrijf, inbreuk op contractuele verplichtingen, enz.), voor schade- of kostenvergoeding. Dit geldt niet bij aansprakelijkheid overeenkomstig de Wet op productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet of grove nalatigheid, bij verwijtbare aantasting van leven, lichaam of gezondheid, of bij inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn met name naleving van verplichtingen die correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en waarop Koper regelmatig mag rekenen en vertrouwen. De aansprakelijkheid als gevolg van inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen blijft echter beperkt tot voorzienbare karakteristieke schades, voor zover Leverancier niet aansprakelijk is vanwege opzet of grove nalatigheid, aantasting van leven, lichaam of gezondheid, of overeenkomstig de Wet op productaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van Leverancier bij incidentele handelingen is uitgesloten, zoals bijvoorbeeld Koper ondersteunen bij laden van een voertuig. Voor zover aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt of uitgesloten, geldt dit eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers, personeel en gemachtigden van Leverancier.

2. Als gevolg van plichtsverzuim, die niet baseert op een mankement, kan Koper uitsluitend ontbinden of opzeggen, als dit plichtsverzuim aan Leverancier kan worden toegerekend. Een vrij ontbindingsrecht van Koper (met name conf. §§ 651, 649 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek, BGB)) is uitgesloten. Voor het overige gelden wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.

§ 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Totdat alle betalingen van de koopprijs evenals betaling van alle vorige en toekomstige vorderingen - ongeacht het type - uit hoofde van dezelfde handelsrelatie zijn voldaan, blijven geleverde goederen eigendom van Leverancier. Koper dient goederen onder eigendomsvoorbehoud van Leverancier afdoende te beschermen tegen brand, inbraak, diefstal en waterschade. Vergoedingen uit verzekeringsclaims ter hoogte van de vorderingen van Leverancier zijn reeds nu voor alsdan overgedragen aan Leverancier. Als goederen onder eigendomsvoorbehoud van Leverancier in onderpand zijn gegeven, dient Koper dit onmiddellijk te melden aan de gerechtsdeurwaarder en de schuldeiser. Koper dient eveneens Leverancier onmiddellijk vooraf telefonisch en vervolgens schriftelijk in kennis te stellen van de verpanding en de kennisgeving aan de gerechtsdeurwaarder en de schuldeiser. Het onderpand dient daarbij nauwkeurig te worden gedocumenteerd. Kosten van een eventuele bemiddeling zijn te allen tijde voor rekening van Koper.

2. De verwerking van voorbehoudsgoederen geschiedt door Leverancier als fabrikant, zonder enige verplichting. Na verwerking, koppeling of vermenging met materiaal dat geen eigendom is van Leverancier, verwerft Leverancier altijd mede- eigendom van de nieuwe producten ter hoogte van de aankoopprijs van de voorbehoudsgoederen. Vervalt het eigendom van Leverancier door koppeling of vermenging, dan verleent Koper reeds nu voor alsdan mede-eigendom in het nieuwe product ter hoogte van de koopprijs van de voorbehoudsgoederen en cedeert het nieuwe product aan Leverancier. Het eigendomsvoorbehoud betreft ook nieuwe producten die ontstaan door verwerking, koppeling of vermenging en indien Leverancier daarbij niet exclusief eigenaar wordt van het nieuwe product, een proportioneel aandeel in mede-eigendom van het nieuwe product.

3. Koper is gerechtigd tot doorlevering van voorbehoudsgoederen in het kader van normale bedrijfsvoering. Koper cedeert aan Leverancier reeds nu voor alsdan alle vorderingen ter hoogte van de koopprijs van de voorbehoudsgoederen die voortkomen uit doorverkoop. Ingeval voorbehoudsgoederen door Koper samen met andere goederen die daar niet onder vallen worden doorverkocht of als Leverancier slechts proportioneel mede-eigendom heeft aan doorverkochte goederen, betreft de overdracht van de vorderingen uit de doorverkoop niet meer dan de koopprijs van de voorbehoudsgoederen. Wordt de vordering als gevolg van doorverkoop door Koper in lopende rekening vereffend met zijn afnemer, dan volgt indeplaatsstelling van het saldo op die lopende rekening in relatie tot het erkende of causale saldo, dat ter hoogte van de betreffende koopprijs van de voorbehoudsgoederen wordt gecedeerd.

4. Koper cedeert aan Leverancier ook die vorderingen ter hoogte van de koopprijs van voorbehoudsgoederen, die hem toekomen door koppeling van de voorbehoudsgoederen aan vastgoed van derden. Koper is gemachtigd tot intrekking van de vordering tot herroeping door Leverancier. Leverancier is gerechtigd tot herroeping van instemming met doorlevering en/ of de incassomachtiging, indien Koper betalingsverzuim heeft of als aanzienlijke verslechtering van de solvabiliteit van de ondernemer optreedt waarbij de vordering van Leverancier in gevaar komt, met name bij staking van betalingen of aanvraag tot instelling van een insolventieprocedure inzake het vermogen van de ondernemer, (hierna: "garantiestelling"). Op verzoek van Leverancier dient Koper in geval van een garantiestelling zijn afnemers in kennis te stellen van de overdracht aan ons. Overstijgt de reële waarde van de zekerheden die Leverancier toekomen de betreffende vordering, dan is deze op verzoek verplicht tot vrijwaring van de meerwaarde.

5. Leverancier is gerechtigd om in geval van een garantiestelling overdracht van voorbehoudsgoederen te eisen of deze op te halen. In het laatste geval moet het ophalen door Leverancier worden toegestaan en hem toegang worden verleend tot de voorbehoudsgoederen. Bij overdracht van goederen is Koper verplicht tot franco en kosteloze retourzending. Koper is verplicht de goederen transportklaar over te dragen.

6. Als forfaitaire waardevermindering kan Leverancier binnen het eerste halfjaar na levering 40% (veertig) van de overeengekomen netto-aankoopprijs van de goederen in mindering brengen evenals 10% (tien) voor elk volgende hele kwartaal. Het staat Koper vrij om aan te tonen dat waardevermindering niet of in aanzienlijk mindere mate is opgetreden.

§ 12 Verjaring

Claims van Koper als gevolg van mankementen verjaren een jaar na aflevering, in geval van diensten start verjaring bij verkrijging. Dit geldt niet a) in geval van § 438 lid 1 nr. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek, BGB) (materiële derdenrechten);

b) § 438 lid 1 nr. 2 BGB (object, dat in overeenstemming met beoogd gebruik deze gebrekkigheid heeft veroorzaakt) of § 634 a nr. 2 BGB (bouwwerk of constructie dat bestaat ten dienste van plannings- en bewakingsactiviteiten); c) bij regresvorderingen conform § 479 lid 1 BGB; d) bij bedrieglijke opzet; e) voor aanspraken op schadeloosstelling vanwege opzet of grove nalatigheid, wegens aantasting van leven, lichaam of gezondheid, of aansprakelijkheid overeenkomstig de Wet op productaansprakelijkheid; f) voor aanspraken op opvolging, als gevolg van herroeping of korting bij aankoop van gebruiksgoederen conform § 475 lid 2 BGB. Reparaties of opnieuw leveren worden door Leverancier in beginsel uit coulance uitgevoerd en zonder erkenning van rechtsplicht. Van opnieuw starten van een verjaringstermijn is uitsluitend sprake als Leverancier dit uitdrukkelijk verklaart aan Koper.

§ 13 Gegevensbescherming

Persoonsgegevens (bijv. naam, beroeps-, branche- of bedrijfsindicaties, telefoonnummer, adres, e-mailadres, geboortedatum) van Koper worden verzameld, verwerkt en gebruikt ten dienste van verduidelijking, uitvoering of beëindiging van zakelijke of daaraan gerelateerde contractuele verplichtingen met Koper. Ten dienste van kredietcontrole kan Leverancier in het kader van wettelijk toegestane persoonsgegevens van Koper gegevens delen met kredietbureaus en bedrijven met daaraan gerelateerde taken. Leverancier zal kredietinformatie betrekken op basis van mathematisch-statistische procedures met gebruik van adresgegevens. Koper kan bij Leverancier gratis gegevens opvragen betreffende zijn opgeslagen persoonsgegevens.

§ 14 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

1. Geldig is de rechtspraak in Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het UN-kooprecht.

2. Voor zover Koper optreedt als handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon is of een publiekrechtelijk openbaar lichaam, is de bevoegde rechtbank de keuze van Leverancier betreffende alle geschillen die voortvloeien uit de contractrelatie tussen Koper en Leverancier voor ofwel de vestigingsplaats van Leverancier of die van Koper.

3. Koper dient Leverancier in geval van absentie ook alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten in het buitenland te voldoen, als het betreffende buitenlandse recht niet voorziet in een regeling voor kostenvergoeding overeenkomstig het Duitse recht. Een betalingsverplichting ontstaat reeds als Leverancier hulp van derden moet inroepen voor verkrijging van wat hem rechtens toekomt.

4. Indien afzonderlijke bovenstaande bepalingen ongeldig worden of zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Please confirm your language in order to continue